Friday, November 5, 2010

Twee onderzoeken naar het belang van kunst en cultuur voor Nederlanders

Op 4 november jl. hebben zowel Cultuur-Ondernemen als Peil.nl van Maurice de Hond resultaten van een onderzoek gepubliceerd. Ik moet zeggen dat het onderzoek van peil.nl wel zeer kort door de bocht is en ik mis nogal wat achtergrondinformatie over hoe de resultaten tot stand zijn gekomen.

Kunst en cultuur zijn belangrijk voor Nederlanders | onderzoek van Motivaction, uitgevoerd in opdracht van de stichting Cultuur-Ondernemen: "Kunst en cultuur zijn belangrijke onderdelen van ons leven. Een overgrote meerderheid van de Nederlanders vindt dat kunst en cultuur voor iedereen van belang is. En bijna iedereen vindt het belangrijk dat kinderen daarmee in aanraking komen.  71% vindt bovendien dat de overheidsuitgaven aan kunst en cultuur niet te hoog zijn. Hieruit blijkt dat het draagvlak voor kunst en cultuur bij het Nederlandse publiek groter is dan algemeen wordt aangenomen. Dit zijn de belangrijkste conclusies uit een onderzoek van Motivaction, uitgevoerd in opdracht van de stichting Cultuur-Ondernemen, naar de rol en betekenis van kunst en cultuur in het dagelijkse leven van de Nederlandse bevolking. Hierbij is gekeken naar kunst en cultuur in de ruimste zin van het woord, dus niet alleen naar klassieke muziek en museumbezoek, maar bijvoorbeeld ook naar popmuziek en film. Het onderzoek vond plaats in augustus 2010 en werd gehouden onder een representatieve doelgroep van 1.300 Nederlanders tussen de 15 en 80 jaar." Download het onderzoek. (pdf)

Ook Peil.nl deed onderzoek naar de bezuinigingsplannen op kunst en cultuur: "Naar aanleiding van de discussies rondom de bezuinigingen op het terrein van kuns en cultuur zijn een aantal stellingen over dit onderwerp aan de Nederlanders voorgelegd. De resultatenzijn afgezet tegen de kenmerken "opleiding", "politieke voorkeur" en enkele vragen over houden van klassieke muziek, moderne kunst en bezoek aan opera en musicals. Vooral de verschillen tussen mensen met een hogere en lagere opleiding zijn bij een aantal vragen groot. (Naar inkomen zijn die verschillen beduidend kleiner). Naar politieke voorkeur zien we ook grote verschillen, met name tussen de 3 partijen betrokken bij de regering en de andere partijen.Misschien is de belangrijkste conclusie wel dat met betrekking tot kunst en cultuur groepen mensen ten opzichte van elkaar in totaal verschillende werelden leven en in ieder geval het beleid ten opzichte van kunst en cultuur in het verleden die verschillen niet hebben overbrugd, maar eerder doen vergroten." Download de statistieken. (link)